Unia Europejska

IN-VENTO Spółka Cywilna B. Frysztak, S. Witek realizuje projekt pn.:

„Odnawialne źródła energii – budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,90 kWp i montaż powietrznej pomocy cieplnej o mocy 20Kw w przedsiębiorstwie IN-VENTO Spółka Cywilna B. Frysztak, S. Witek, we wsi Wola Rzędzińska, w powiecie tarnowskim”

Projekt zakłada instalację odnawialnych źródeł energii: powietrznej pompy ciepła i instalacji fotowoltaicznej w przedsiębiorstwie IN-VENTO S.C. Projekt będzie realizowany w gminie Tarnów we wsi Wola Rzędzińska, w celu obniżenia kosztów użytkowania budynku, obniżenia zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych i zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w postaci unikniętej emisji CO2, NOx, pyłów. Roczne zmniejszenie zapotrzebowania Wnioskodawcy na energię wyniesie 59,25 %. Instalacja fotowoltaiczna (131 paneli) o łącznej mocy znamionowej 49,60 kWp zamontowana zostanie na dachu budynku usługowo-magazynowego na powierzchni 233,80 m2 i posłuży Wnioskodawcy do wytworzenia 39 397 kWh/rok, które w całości wykorzystywane będą do pokrywania jego zidentyfikowanych potrzeb energetycznych, co pozwoli obniżyć koszty zakupu energii o 8 735,28 zł/rok. Jako drugie źródło OZE zamontowane zostaną 2 powietrzne pompy ciepła o łącznej mocy 20KW, które wspomagać będzie istniejący kocioł na eko groszek, dzięki czemu Wnioskodawca osiągnie oszczędności ok 15 354,23 zł/rok. Projekt wywrze pozytywny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego regionu małopolskiego i wpisuje się w 2 i 3 obszar problemowy PGN gminy Tarnów. Po wykonaniu wszystkich usprawnień zaplanowanych w projekcie emisja zanieczyszczeń CO2 do atmosfery ulegnie zmniejszeniu o 36,03%. Przeprowadzenie projektu ma na celu zwiększenie w powiecie tarnowskim wielkości produkcji i zużycia energii pochodzącej z OZE.Projekt jest zgodny z Programem Ochrony Powietrza dla woj. małopolskiego. Przedsięwzięcie wpisuje się w cele PGN Gminy Tarnów, w działania związane z OZE. Zdefiniowany przez Wnioskodawcę bezpośredni cel projektu jest zbieżny z założeniami, wytycznymi, a także celem szczegółowym: 4 OP REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA Działania 4.2 wskazanym w SZOOP RPO WM 2014-2020 oraz celem osi priorytetowej 4 jakim jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.